Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων˙ Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος άγιου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ήμερα κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς· ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
Αμήν.
  
γαπητοί μου αδελφοί και τέκνα, σας καλωσορίζουμε, με αγάπη Χριστού, στην νέα ιστοσελίδα της ενορίας του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλλιθέας Χαλκιδικής.
Ανταποκρινόμενοι και εμείς στις ανάγκες της εποχής και ατενίζοντας το μέλλον δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα απ’ όπου θα αντλήσετε λίγο απ’ το ύδωρ το ζων που είναι ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός, συνάμα θα γίνετε μέτοχοι έστω και μέσω διαδικτύου της εκκλησιαστικής, λατρευτικής και ποιμαντικής ζωής της τοπικής μας εκκλησίας. Μια εκκλησία λοιπόν, χωρίς φωνή Χριστού, είναι μια εκκλησία πνευματικά νεκρή.
Εύχομαι ο δωρεοδότης Θεός να χαρίζει σ’ όλους πλούσια την φωτιστική και αγιαστική χάρη του, με πνευματική και σωματική υγεία και πλούσια τα πνευματικά και υλικά αγαθά προς πνευματική προκοπή.

Με ευλογία
Αρχιμ. Αιμιλιανός Κυριαζίδης
Προϊστάμενος του Ιερού ΝαούΠάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το ονομά σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

ΚΕΙΜΕΝΑ
ΝΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ


Η Εξήγηση Των Ονείρων


ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΕΡΟΚΥΡΗΚΟΣ Ι.Μ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΣΑΜΨΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΓΙΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
& ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ


ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

Back
Next
Κατασκευή, Φωτογράφηση
& Συντήρηση Ιστοσελίδας
© Sunspot Web Design 2019 ®
63077 Κασσάνδρεια, Χαλκιδική
Τηλ. +302374023330

Flag Counter